Elektrik Terimleri Sözlüğü

14/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Hayatımızın her alanında var olan elektrik ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Dilerseniz, elektrik terimleri sözlüğüne bir göz atalım.

Aktif Enerji: Aktif gücün ve zamanın çarpımından elde edilen elektrik enerjisidir. Ölçü birimi kWh olarak kabul edilir.

Aktif Güç: Şebekeden çekilmiş olan akım ile gerilim arasındaki açının kosinüsü ile akım ve gerilimin çarpılması durumunda oluşan güç bileşenidir.

Aracı Banka: Fatura ödeme ve teminat işlemlerinin için piyasa katılımcıları tarafından kullanılan bankadır.

Avans Ödeme: Gün öncesi dengeleme kapsamında bir gün öncesinde ticareti yapılan elektrik enerjisine ilişkin fatura kesilmeksizin yayınlanan avans ödeme bildirimine istinaden gerçekleştirilen ödemedir.

Bağlantı Noktası: Piyasa katılımcılarının bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim veya dağıtım sistemine bağlandıkları saha noktalarıdır.

Birim Satış Fiyatı: TEİAŞ’ın tedarikçiden satın alacağı 1 kWh elektrik enerjisi için ödeyeceği vergi, fon, masraflar vb. hariç birim satış fiyatıdır.

Blok Alış Teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış teklifleridir.

Blok Satış Teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi satış teklifleridir.

BYTM: Bölgesel Yük Tevzi Merkezi.

Dağıtım Bölgesi: Elektrik Piyasası Mevzuatı uyarınca bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeye verilen isimdir. Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge olarak da bilinmektedir.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişi: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan dağıtım lisansı sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliklerdir

Dağıtım Sistemi Teknik Kaybı: Kayıp katsayıları hakkında EPDK kararı hükümlerine göre uygulanan dağıtım sistemi üzerindeki teknik enerji kaybıdır.

Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesidir.

Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden yapılan nakil işlemidir.

Değerleme Katsayısı: Piyasa katılımcılarından talep edilen nakit dışı teminatların TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak katsayıdır.

Dengeden Sorumlu Grup: Piyasa katılımcılarının, piyasa işletmecisine bildirmek suretiyle oluşturdukları gruptur. Burada grup içerisinden bir piyasa katılımcısı, grup adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri üstlenmektedir.

Dengeden Sorumlu Taraf: Dengeden sorumlu grupta mali sorumluluğu, dengeden sorumlu grup adına üstlenen veya herhangi bir dengeden sorumlu gruba dâhil olmayan piyasa katılımcısıdır.

Dengeleme Birimi: Dengelemeye katılabilecek bir üretim veya tüketim tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümüdür.

Dengeleme Güç Piyasası: Arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacına hizmet etmek üzere, 15 dakika içerisinde gerçekleştirilebilen çıkış gücü değişimi ile elde edilen yedek kapasitenin alış-satışının gerçekleştiği ve sistem işletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasıdır.

Dengeleme Mekanizması: İkili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte ve gün öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetlerdir.

Dengeleme: Elektrik enerjisi arz ve talebini dengede tutmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

EIC: Oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları ENTSO-E tarafından belirlenip kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulan ve ENTSO-E’ya bağlı tüm ülkelerde kullanılan, enerji tanımlama kodlama sistemidir.

Elektrik Piyasası Mevzuatı: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları belirleyen mevzuattır.

Elektrik Faturası Ödeme: 220PLUS müşterileri, elektrik borçlarını; Garanti Bankası, YapıKredi Bankası, internet bankacılığı ve 220plus.com.tr üzerinden ödeyebilirler.

Enerji Fonu Bedeli: Elektrik Piyasası Kanunu 11. maddesinde değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılı kanun ve 09.07.2008 kabul tarihli değişikliğe göre indirimli perakende elektrik enerjisi satış bedeli üzerinden alınan paydır.

ENTSO-E: Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı.

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

Esnek Satış Teklifi: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki gün için, belirli bir saat ile ilişkili olmayan, saatlik aktif elektrik enerjisi satışına ilişkin sunmuş oldukları tekliflerdir.

Eşleştirme: Bir teklif bölgesi ya da belirli teklif bölgelerinden oluşan bir bölgede, ilgili bölgede yer alan teklif bölgeleri için gün öncesi piyasasına sunulmuş olan saatlik alış-satış teklifleri dikkate alınarak, söz konusu bölge için arz ve talep eğrilerinin çizilerek, eğrilerin kesişim noktasının belirlenmesi işlemidir.

Fatura Dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00.00’da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24:00’de biten süreyi ifade eder.

Fiyat Bölgesi: Dengeleme güç piyasası kapsamında bir uzlaştırma dönemi için aynı saatlik marjinal fiyata sahip teklif bölgelerinin tamamıdır.

Gerçek Zamanlı Dengeleme: Aktif elektrik enerjisi arz ve talebini gerçek zamanlı olarak dengede tutmak amacıyla, sistem işletmecisi tarafından yürütülen faaliyetlerdir.

Gün Öncesi Dengeleme: Sistemdeki arz ve talebin dengelemesi amacıyla gerçekleştirilen gün öncesi planlama ya da gün öncesi piyasasına ilişkin faaliyetlerdir.

Gün Öncesi Fiyatı: Gün öncesi planlama kapsamında belirlenen sistem marjinal fiyatlarını ya da gün öncesi piyasasında belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarıdır.

Gün Öncesi Piyasası Fiyatı: Nihai piyasa takas fiyatıdır.

Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması: Piyasa katılımcısının gün öncesi piyasasına katılımı ile Piyasa İşletmecisinin gün öncesi piyasasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Gün Öncesi Piyasası Teklifleri: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının sundukları saatlik alış-satış teklifleri, blok alış-satış teklifleri ve esnek satış teklifleridir.

Gün Öncesi Piyasası: Bir gün sonrası teslim edilecek uzlaştırma dönemi bazında elektrik enerjisi alış-satış işlemleri için kurulan ve Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan elektrik piyasasına verilen isimdir.

Gün Öncesi Planlama Modülü: Gün öncesi planlama kapsamında, sistem marjinal fiyatlarının belirlenmesi ve gün öncesi programının oluşturulması fonksiyonlarını dengeleme maliyetlerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirme amacıyla Piyasa İşletmecisi ve sistem işletmecisi tarafından kullanılan, PYS kapsamında yer alan yazılım modüldür.

Gün Öncesi Planlama: Gün öncesi piyasasının devreye gireceği zamana kadar, bir gün sonrasına yönelik olarak öngörülen saatlik talebin gün öncesinden dengelemesi amacıyla Piyasa İşletmecisi koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerdir.

Gün Öncesi Programı: Gün öncesi dengeleme faaliyetleri sonucunda, bir gün sonrası için oluşturulan ulusal ölçekli üretim/tüketim programıdır.

Gün Öncesi Sistem Alış Teklifleri: Gün öncesi dengeleme faaliyetleri kapsamında sunulan saatlik ve blok alış tekliflerdir.

Gün Öncesi Sistem Satış Teklifleri: Gün öncesi dengeleme faaliyetleri kapsamında sunulan saatlik, blok ve esnek satış tekliflerdir.

Hidroelektrik Santrali: Bir miktar yükseklik kazandırılmış suyun potansiyel enerjisine hidrolik enerjidenir. Bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.

İkili Anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında veya lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisinin alınıp satılmasına dair yapılan ticari anlaşmalara verilen isimdir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

İletim Kapasitesi: İletim sisteminin herhangi bir noktasından gönderilebilen/alınabilen megavat cinsinden (MW) elektrik enerjisi güç miktarıdır.

İletim Sistemi Konfigürasyonu: İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisinin hesaplanması için dikkate alınacak sayaçlar, sayaçların veriş ya da çekiş açısından hangi yönde olduğu ve sayaçlara uygulanacak kayıp katsayıları gibi bilgileri içeren hesaplama kurallardır.

İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesine verilen genel isimdir.

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nakline denir.

İndirimli elektrik kullanımı: Serbest tüketici statüsündeki tüketicilerin özel elektrik tedarik şirketleri aracılığıyla aldıkları elektrik hizmetidir. Aboneler elektriği TEDAŞ birim fiyat üzerinden indirimli kullanır.

İtibari Bağlantı Noktası: Kurum tarafından hazırlanan ve EPDK tarafından onaylanarak yürürlüğe girenKayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslardakayıpların hesaplanmasında kullanılan itibari noktadır.

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim / Tüketim Programı (KGÜP): Bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bağlı olduğu dengeden sorumlu tarafın yükümlülüklerine ve gün öncesi dengeleme sonucuna bağlı olarak bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim ya da tüketim değerleridir.

Kısıt Yönetimi: İletim sisteminde oluşan veya oluşması öngörülen kısıtların giderilmesine ilişkin yöntemlerdir.

Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatı (KPTF): Belli bir saat için, gün öncesi piyasasında tüm teklif bölgeleri için sunulan alış-satış tekliflerinin eşleştirilmesi sonucunda belirlenen saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatıdır.

Lot: Uzlaştırmaya esas ikili anlaşmalar ile gün öncesi piyasası kapsamında tekliflerin bildirilmesi amacıyla kullanılan ve 0,1 MWh’e eşdeğer enerji miktarını ifade eder.

Merkezi Uzlaştırma Bankası Anlaşması: Piyasa işletmecisi ile merkezi uzlaştırma bankası arasında imzalanacak ve tarafların teminat yönetimi ve ödemelere ilişkin görev ve sorumluluklarını içeren anlaşmadır.

Merkezi Uzlaştırma Bankası: Piyasa katılımcıları arasındaki bu Yönetmelik kapsamındaki ödeme ve teminata ilişkin işlemleri yürütmesi amacıyla Piyasa İşletmecisi ve piyasa katılımcıları tarafından kullanılan bankadır.

Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması: Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak, piyasa katılımcıları ile merkezi uzlaştırma bankası arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imzalanacak olan anlaşmadır.

Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden ve sistem işletiminden sorumlu merkezi birimdir.

Nihai Birim Satış Fiyatı: Tarifeler yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle perakende satış fiyatı hariç, diğer tüm bedel, vergi, fon ve masrafın (örneğin sistem kullanım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, KDV) eklenmesi ile hesaplanacak olan birim satış fiyatıdır.

Nihai Piyasa Takas Fiyatı (NPTF): Belli bir saat ve belli bir teklif bölgesi için, teklif bölgeleri arasındaki iletim kısıtları dikkate alınarak belirlenen saatlik elektrik enerjisi alış-satış fiyatıdır.

Organize Toptan Elektrik Piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği ve piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından işletilen gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarına verilen isimdir.

Orta Gerilim: 36kV ile 1kV arası sözleşme gücüne verilen isimdir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS): Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir.

Ölçüm Sistemi: Sayaçlar, ilgili iletişim teçhizatı, ölçü trafoları (gerilim ve akım trafoları), ve kabloları içeren ölçüm teçhizatının tümüdür.

Piyasa İşletmecisi: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi.

Piyasa Katılım Anlaşması: Gün öncesi piyasası hariç olmak üzere, piyasa katılımcısının dengeleme mekanizmasına katılımı ile piyasa işletmecisi ve sistem işletmecisinin dengeleme mekanizmasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Piyasa Katılımcısı: Yönetmelikte tanımlanan lisans sahibi tüzel kişilerdir.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM): Görev ve sorumlulukları kanunda ve yönetmelikte belirlenen ve gün öncesi planlama/gün öncesi piyasası ve uzlaştırmayı çalıştırmakla görevli birimdir.

Piyasa Yönetim Sistemi (PYS): Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamalardır.

Primer Frekans Kontrol Kapasitesi: İşletme yedeğinin, türbin hız regülatörlerinin otomatik olarak kullanılarak sistem frekansını normal regülasyon aralığında tutmak için kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır.

PSH: Perakende satış hizmet bedeli

Satış Bedeli: Taraflarca üzerinde mutabık kalınan birim satış fiyatı ile ilgili tüketim dönemine ait satış miktarının çarpılması sonucu hesaplanacak olan toplam bedeldir.

Sekonder Frekans Kontrol Kapasitesi: İşletme yedeğinin, frekans kontrolü amacı ile kullanılan primer frekans kontrol yedeğinin serbest kalması, frekansın nominal değerine geri dönebilmesi ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin programlanan düzeyde tutulabilmesinin sağlanması için, sekonder kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır.

Serbest Tüketici: EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitinden daha fazla elektrik kullanımı olan abonelere Serbest Tüketici denir. Bu kişiler elektrik tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik hakkına sahiptir.

Serbest tüketici limiti: Serbest tüketici statüsüne geçebilmek için EPDK tarafından belirlenmiş elektrik enerjisi tüketim miktarıdır.

Sistem Alış Talimatı: Gün öncesi planlamaya katılan piyasa katılımcılarının sistem alışları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimlerdir.

Sistem Alış Teklif Fiyatı: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sistemden alış için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Sistem Alış Teklif Miktarı: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim azalması ya da tüketim artış miktarı ifade eder.

Sistem Dengesizlik Fiyatı: Uzlaştırma dönemi bazında belirlenen piyasa katılımcılarının denge sorumluluklarından kaynaklanan enerji dengesizliklerine uygulanan fiyattır.

Sistem Marjinal Fiyatı: Sistem yönünün enerji açığını göstermesi halinde yük alma teklif fiyatlarının en düşüğünden, sistem yönünün enerji fazlasını göstermesi halinde yük atma teklif fiyatlarının en yükseğinden başlanılmak üzere, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar dikkate alınarak belirlenen net talimat hacmine tekabül eden teklif fiyata denir.

Sistem Satış Talimatı: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sistem satışları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan bildirimlerdir.

Sistem Satış Teklif Fiyatı: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının sisteme satış için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Sistem Satış Teklif Miktarı: Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artışı ya da tüketim azalma miktarlarıdır.

Talep Kontrolü: Üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda talebi düşürmek için, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından uygulanan hizmetlerdir.

Talep Tahmini: Sistem işletmecisi tarafından günlük olarak yayımlanan, saatlik tüketim öngörülerine verilen isimdir.

Talimat Etiketi: Sistem işletmecisi tarafından gün öncesi planlama ve/veya dengeleme güç piyasasında piyasa katılımcılarına yük alma ya da yük atma talimatlarının hangi amaçla verildiğinin belirlenmesi için kullanılan değişkendir.

Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketlerine verilen genel isimdir.

TEDAŞ: TürkiyeElektrik Dağıtım Anonim Şirketi.

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi.

Teklif Bölgesi: Sınırlarını oluşturan iletim sistemi bağlantı noktalarında, büyük çaplı iletim kısıtlarının beklendiği en küçük topolojik iletim sistemi bölgesine verilen isimdir.

Teminat Seviyesi: Bir piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine sunmuş olduğu teminat olarak kabul edilebilecek değerlerin toplam tutardır.

Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, tüketimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesislere verilen isimdir.

TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi.

Ticaret Sınırları: Teklif bölgeleri arasındaki teknik, güvenlik gibi nedenlerle kullanıma kapatılmış olan iletim kapasitesi dışında kalan, elektrik ticareti için saatlik olarak izin verilebilir maksimum iletim kapasitesi limitleridir.

Ticari İşlem Onayı: Piyasa işletmecisinin, her bir teklif bölgesi için NPTF’nin hesaplanmasını takiben, her bir piyasa katılımcısına yapmış olduğu ve ilgili piyasa katılımcısı için belirlenmiş olan alış-satış miktarlarını içerir bildirimlerdir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Toptan Elektrik Piyasası: Elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından organize edilen gün öncesi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler gibi elektrik piyasalarıdır.

Uzlaştırma Dönemi: Uzlaştırma işlemleri için esas alınan zaman dilimleridir.

Uzlaştırma: Dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması işlemlerdir.

Uzlaştırmaya Esas Elektrik Enerjisi Teslim Noktası: Çekiş ya da ihracat yapılan ve iletim sistemi kaybına maruz bir iletim sistemi bağlantı noktasıdır.

Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubu kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payıdır.

Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.

Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.

Yan Hizmetler: Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan diğer hizmetlerdir.

Yük Alma Talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük almaları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da piyasa işletmecisi tarafından yapılan bildirimdir.

Yük Alma Teklif Fiyatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük alma için talep ettikleri birim fiyatlardır.

Yük Alma Teklif Miktarı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim artış ya da tüketim azaltma miktarlardır.

Yük Alma Teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük almak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren tekliflerdir.

Yük Alma: Bir dengeleme biriminin sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, üretimini artırarak ya da tüketimini azaltarak sisteme enerji satması durumudur.

Yük Atma Talimatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük atmaları için ilgili piyasa katılımcılarına sistem işletmecisi ya da piyasa işletmecisi tarafından yapılan bildirimlerdir.

Yük Atma Teklif Fiyatı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük atma için talep ettikleri birim fiyatlarıdır.

Yük Atma Teklif Miktarı: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının ilgili dengeleme biriminde yapmayı teklif ettiği üretim azalması ya da tüketim artış miktarlarıdır.

Yük Atma Teklifi: Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarının yük atmak amacıyla teklif ettikleri, fiyat, miktar ve geçerli olduğu zaman gibi bilgileri içeren tekliflerdir.

Yük Atma: Bir dengeleme biriminin sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, üretimini azaltarak ya da tüketimini artırarak sistemden enerji alması durumudur.Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+